phòng khám đa khoa âu mỹ việt phòng khám đa khoa âu mỹ việt sùi mào gà ở miệng http://bmbsteel.com.vn/vi/ket-cau-thep/ http://chiasekynangsong.com/

Tiêu điểm

Video

video múa hát tập thể 2016 của hội đồng đội tỉnh Quảng Nam

Liên kế web

Trang nhất » Hoạt động nhà trường » Công tác chuyên môn

Tài liệu bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn

Thứ sáu - 18/09/2015 09:43
Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của trường THCS, THPT. Các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác của chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học.

TỎ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THCS, THPT

1. Khái niệm và phân loại

Thông tư số 12/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học, quy định ở Điều 16:
“Cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học
Như vậy theo qui định của Điều lệ có thể hiểu:
- Tổ chuyên môn là một bộ phận của nhà trường, gồm một nhóm giáo viên (từ 3 người trở lên) cùng giảng dạy về một môn học hay một nhóm môn học hay một nhóm viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, tư vấn học đường…được tổ chức lại  để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ theo qui định tại khoản 2 điều 16 của Điều lệ nhà trường.
- Mỗi TCM có tổ trưởng và từ 1-2 tổ phó do hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học

2. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của TCM  trong trường THCS và THPT

          2.1  Vị trí và vai trò tổ chuyên môn
- Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của trường THCS, THPT. Các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác của chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt được các mục tiêu đã đề ra
- Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học.
- Tổ chuyên môn là đầu mối quản lý mà Hiệu trưởng nhất thiết phải tập trung dựa vào đó để quản lý nhà trường trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt động sư phạm của GV.
- Đặc biệt, TCM là nơi tập hợp, đoàn kết,  tìm hiểu nắm vững  tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của các GV trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ GV trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người GV trong trường trung học.
2.2 Nhiệm vụ của tổ chuyên môn: Theo qui định tại khoản 2, điều 16 Điều lệ trường trung học, TCM có các nhiệm vụ chính sau đây:
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ.
- Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho GV thuộc tổ quản lý.
- Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp GV trung học và các quy định khác hiện hành.
- Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
- Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
2.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động TCM
Theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS và Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, TCM của nhà trườngđược đánh giá hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định, nếu:
a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học. Được đánh giá qua các minh chứng: Có kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác; Kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, dạy ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém; Kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối CT; Văn bản của lãnh đạo nhà trường về việc nhận xét thực hiện các nhiệm vụ năm học của TCM; Các minh chứng khác (nếu có). Ở nội dung này cần so sánh những hoạt động của TCM với các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường trung học; so sánh những hoạt động của TCM với các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường giao.
b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác: Minh chứng là các biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặc nhóm chuyên môn; Sổ nhật ký hoặc biên bản đánh giá chất lượng  về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ; Biên bản đánh giá, xếp loại GV; Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. Chú ý đánh giá chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn.
c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công: Minh chứng là các biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao của TCM, biên bản chỉnh sửa, bổ sung các nội dung mới, các biện pháp mới vào kế hoạch. Chú ý đánh giá hiệu quả các hoạt động cải tiến, điều chỉnh tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tổ.

4. Tổ trưởng chuyên môn và quản lý tổ chuyên môn

4.1 Người tổ trưởng chuyên môn (vị trí, vai trò, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn)
Tổ trưởng chuyên mônlà người đứng đầu TCM, do hiệu trưởng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về phân phối nguồn lực của tổ, hướng dẫn, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ của TCM theo qui định, góp phần đưa nhà trường đạt đến các mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch.
4.1.1.Vị trí và vai trò của TTCM
- Tổ trưởng CM ở trường trung học theo quy định do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học. Nhiệm kỳ của TTCM theo từng năm học, hết một năm học có thể bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới tùy theo điều kiện và yêu cầu của từng trường.
- Sau khi có quyết định bổ nhiệm của Hiệu trưởng, TTCM là người chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng giảng dạy và lao động sư phạm của GV trong phạm vi các môn học của TCM được phân công đảm trách.
- Tổ trưởng CM là một CBQL được hưởng phụ cấp chức vụ theo các văn bản qui định hiện hành.
4.1.3.Nhiệm vụ của TTCM
Người TTCM có nhiệm vụ thực hiện các nội dung ở điều 16 của Điều lệ trường Trung học. Trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm:
Quản lý giảng dạy của GV
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện CT, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối CT môn học của Bộ GD&ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối CT.
- Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện KHCN, soạn giảng của tổ viên (KHCN dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối CT; soạn giáo án theo phân phối CT, chuẩn kiến thức, kĩ năng và SGK, thảo luận các bài soạn khó; tổ chức nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém...).
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV trong tổ, GV mới tuyển dụng (đổi mới PPDH; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới PPDH, phương pháp kiểm tra, đánh giá...).
- Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định.
- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối CT, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...).
- Dự giờ GV trong tổ theo quy định (4 tiết/GV/năm học).
- Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại GV; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên... Việc này đỏi hỏi TTCM phải nắm thật rõ về tổ viên của mình, về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công).
Quản lý học tập của  học sinh
- Nắm được kết quả học tập của HS thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.
- Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa cho học sinh để thực hiện mục tiêu giáo dục.
Quản lý cơ sở vật chất của TCM
Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng).
Nhiệm vụ của TTCM rất đa dạng, phong phú nhiều công việc, không ít những khó khăn. Các loại công việc là sự kết hợp chuyên môn với công tác quản lý. Tổ trưởng vừa có trách nhiệm với các thành viên trong tổ, vừa có trách nhiệm trước lãnh đạo trường.
4.1.4. Quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn
- Quyền quản lý, điều hành các hoạt động của tổ: lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, triệu tập, hội ý, họp tổ.
- Quyền quyết định các nội dung sinh hoạt tổ trên cơ sở các kế hoạch.
- Quyền theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, động viên và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên trong tổ, giúp Hiệu trưởng có cơ sở đánh giá giáo viên một cách chính xác.
- Quyền được tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên môn có liên quan đến chương trình của các môn của tổ khi cấp trên tổ chức.
- Quyền được ưu tiên bồi dưỡng về chuyên môn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức, được hưởng các chế độ chính sách về mặt vật chất và tinh thần theo các văn bản pháp luật hiện hành.
- Quyền tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề về chuyên môn. Đề nghị Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy - học của các môn học mà tổ phụ trách.
- Quyền tham gia vào hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường, là một trong những thành viên chính thức của hội đồng.
Như vậy, cần xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của TTCM để góp phần cho hoạt động TCM có chất lượng và hiệu quả. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của TCM phụ thuộc rất lớn vào phẩm chất, năng lực và tính năng động của người TTCM.
Tổ chuyên môn trong trường trung học có vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ rất quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy và học. Để thực hiện thành công những vấn đề đó đều phải thông qua hoạt động thực tiễn của người tổ trưởng và các thành viên trong TCM. Do vậy, người tổ trưởng cần phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao, có đầy đủ phẩm chất và năng lực và biết quản lý tổ một cách khoa học.
  4.2. Các hoạt động quản lý tổ chuyên môn của TTCM 
4.2.1. Nguyên tắc quản lý TCM:
Nguyên tắc quản lý giáo dục là những tiêu chuẩn, quy tắc cơ bản, nền tảng, những yêu cầu, những luận điểm cơ bản cần phải tuân theo trong tổ chức và hoạt động quản lý giáo dục nhằm đạt được mục tiêu phát triển giáo dục đã đề ra.
 Nguyên tắc phải đảm bảo phản ánh đúng bản chất các mối quan hệ quản lý, phù hợp qui luật tác động đến hoạt động của tổ chức, phù hợp mục tiêu, đảm bảo tính hệ thống và nhất quán.
 Trong điều hành hoạt động của TCM, cần đảm bảo các nguyên tắc sau:
Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý TCM:
+ Bảo đảm việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác giáo dục.
+ Tuân thủ sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong điều hành hoạt động của tổ chuyên môn.
+ Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh để lãnh đạo hoạt động của nhà trường, của tổ chuyên môn.
Tập trung dân chủ:
Tập trung dân chủ là nguyên tắc bắt nguồn từ bản chất của chế độ XHCN, là nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ hoạt động quản lý. (Điều 6- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã nêu rõ: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ). Tinh thần của nguyên tắc này trong quản lý giáo dục là ở chỗ phải thường xuyên kết hợp sự lãnh đạo tập trung với sự tham gia của quảng đại quần chúng lao động vào công việc tổ chức quản lý giáo dục.
+ Nội dung nguyên tắc:
Phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ và tối ưu giữa tập trung và dân chủ trong quản lý. Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống nhất, tập trung phải trên cơ sở dân chủ và dân chủ phải thực hiện trong khuôn khổ tập trung:
            Trong các cuộc thảo luận, lấy ý kiến tập thể cần đi đến kết luận rõ ràng, dứt khoát, người quản lý cần cố gắng làm cho những quyết định của thủ trưởng phù hợp với ý kiến tập thể, để nó trở thành một quyết tâm, một tiếng nói, một hành động chung. Điều này đòi hỏi ở người quản lý phải có trình độ và nghệ thuật quản lý.
            Tăng cường kỉ luật, mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể trong từng công việc cụ thể. Tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho tập thể, thảo luận, “thương lượng” kéo dài không đi đến kết luận rõ ràng làm công việc không tiến triển đồng thời tránh độc đoán chuyên quyền, gia trưởng, xa rời quần chúng, quan liêu, mất dân chủ; trong các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở
 - Bảo đảm tính khoa học, cụ thể và thiết thực: Để đảm bảo nguyên tắc này người TTCM trong các hoạt động của mình phải có căn cứ khoa học, biết sử dụng các kiến thức khoa học (KH QL, tâm lý học, kinh tế học, triết học..) trong điều hành tổ. Tính cụ thể được thể thể hiện trong xây dựng kế hoạch, phân công, giao việc, đánh giá…; tính thiết thực thể hiện trong lựa chọn mục tiêu, xây dựng KH triển khai, luôn bám sát các điều kiện cụ thể của tổ, của trường và gắn với yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, đất nước.
            + Để đảm bảo tính khoa học trong quản lý TCM, TTCM phải nắm vững và biết tận dụng các quy luật khách quan, quy luật giáo dục, các tri thức khoa học quản lý vào quá trình tổ chức điều hành các hoạt động giáo dục. Làm tốt công tác dự báo, biết phân tích tổng hợp các sự kiện, hiện tượng giáo dục, các tác động qua lại, phát hiện ra xu hướng phát triển của chúng để có sự điều chỉnh, tác động phù hợp.
            + Phải am hiểu sâu sắc đối tượng quản lý, hiểu tường tận về tính chất, nguyên tắc tổ chức các hoạt động giáo dục, các quá trình giáo dục và am hiểu đặc điểm lao động, đặc điểm tâm sinh lý của người GV và HS cũng như đặc điểm tâm lý của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục...đó là một trong những điều kiện quan trọng để điều hành công việc một cách thành thạo, có hiệu quả.
+ Tổ chức lao động của TCM một cách khoa học, phân định trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục
            + Trong quá trình quản lý cần hiểu biết đầy đủ, tường tận tình hình thực tế công việc, biết xác định những vấn đề cơ bản – then chốt trong từng thời gian để tập trung sức giải quyết. Quan tâm cụ thể đến từng GV, tạo điều kiện để họ phát huy ở mức cao khả năng làm việc của mỗi người và phấn đấu rèn luyện hoàn thiện bản thân. Khi triển khai nhiệm vụ phải nêu rõ ràng nội dung, yêu cầu, thời gian, địa điểm tiến hành và thời điểm phải hoàn thành và phân công cụ thể đến từng người hoặc nhóm người. Mục tiêu nhiệm vụ phải phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, với mục tiêu phát triển của đơn vị... nghĩa là phải khả thi. 
Đảm bảo tính kế hoạch: Phải đưa mọi hoạt động của tổ vào kế hoạch để tăng tính chủ động và khả năng phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận khi thực thi nhiệm vụ. Kế hoạch phải được xây dựng dựa trên các căn cứ lý luận, pháp lý và thực tiễn xác đáng; chỉ rõ việc cần làm, thời gian, nguồn lực và biện pháp thực hiện phù hợp.
            + TTCM  phải được trang bị những kiến thức cơ bản về kế hoạch, hiểu và nắm được các loại kế hoạch trong quản lý giáo dục và biết xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, hướng dẫn mọi thành viên xây dựng kế hoạch cá nhân và bộ phận, kiên trì thực hiện kế hoạch đã vạch ra.
+ Phải rèn thói quen làm việc có kế hoạch cho mình và cho mọi thành viên trong tổ chức. Khi tiến hành bất cứ một hoạt động nào đều phải xây dựng kế hoạch và hình thành cho người dưới quyền thói quen làm việc có kế hoạch. TTCM phải biết lựa chọn, nêu ra được và giải quyết hợp lý những khâu chủ yếu. Việc giải quyết khâu này sẽ đảm bảo kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ khác
Coi trọng công tác giáo dục, thuyết phục kết hợp với việc động viên khuyến khích về mặt tinh thần.Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của mỗi thành viên trong tổ chuyên môn.. Khi thực hiện nguyên tắc này cần coi trọng khen thưởng kết hợp với sự đánh giá công việc một cách công khai, công bằng.
4.2.2. Nội dung quản lý TCM trong trường trung học:
Căn cứ vào qui định của Điều lệ trường học về nhiệm vụ của TCM và của TTCM có thể xác định các nội dung cơ bản quản lý TCM gồm:
-  Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của tổ (KH năm học, KH tháng, KH tuần; KH dạy học, KH thao giảng, KH kiểm tra, KH ôn thi, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; KH bồi dưỡng đội ngũ, sinh hoạt chuyên đề, KH thực tế, giao lưu học hỏi…); hướng dẫn giáo viên xây dựng các KHCN tương ứng với nhiệm vụ của họ.
- Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục: Quản lý thực hiện chương trình dạy học, giáo dục theo qui định; quản lý việc soạn bài của GV, quản lý việc dạy học trên lớp, quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, quản lý dạy thêm học thêm, công tác ngoại khóa học tập, phối hợp quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, quản lý hồ sơ chuyên môn…
- Xây dựng và phát triển đội ngũ: Phân công giảng dạy, chủ nhiệm lớp, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV: bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì, bồi dưỡng theo chuyên đề, bồi dưỡng qua thăm lớp, dự giờ, qua hội giảng, qua tổ chức giao lưu, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, qua tự học; tham gia kiểm tra đánh giá xếp loại GV hàng năm theo qui định, tham mưu trong thực hiện chế độ chính sách cho GV.
- Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp các hoạt đông: Tham mưu với ban giám hiệu trong tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học giáo dục; phối hợp với các TCM khác, với giáo viên chủ nhiệm, với đoàn thể, với CMHS và cộng đồng… trong giáo dục HS và huy động nguồn lực phát triển nhà trường
- Quản lý cơ sở vật chất tài sản của TCM…
- Là cầu nối giữa Hiệu trưởng và GV trong tổ về thông tin 2 chiều nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng có thông tin để đánh giá chính xác GV, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của họ từ đó phân công GV hợp lý, đạt hiệu quả tốt; chuyển tải cho GV trong tổ các chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng để có những quyết định chính xác, kịp thời; bố trí, sắp xếp công việc, kế hoạch rõ ràng, hợp lý trong điều hành các hoạt động của nhà trường. Công tác tham mưu của TTCM cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:
Tham mưu cho hiệu trưởng về các hoạt động giáo dục và dạy học
 Nội dung tham mưu
+ Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch nhà trường, xây dựng các hoạt động của TCM phù hợp với kế hoạch và hoạt động chung của nhà trường.
+ Xây dựng, phát triển đội ngũ, bồi dưỡng GV giỏi và giúp đỡ kèm cặp GV còn yếu.
+ Đề nghị hỗ trợ các điều kiện và các biện pháp tháo gỡ lúc cần thiết.
-  Biện pháp tham mưu
- Tham gia góp ý xây dựng các kế hoạch của nhà trường như: KH phát triển, tuyển sinh, dạy học; KH đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV; KH xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của nhà trường và các hoạt động khác trong năm học; chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường; các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.
- Tham gia góp ý xây dựng các nội dungbiện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm. Tổ trưởng CM góp ý cụ thể các nội dung, tiêu chuẩn, tiêu chí của công tác thi đua của GV và HS như:Bảng điểm thi đua của GV, bảng điểm thi đua của các lớp hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và năm học.
- Tham gia góp ý xây dựng lề lối làm việc, các nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị, cụ thể là nghị quyết cán bộ - viên chức năm học, quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện công khai… nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện thành công nhiệm vụ năm học của nhà trường.
- Tư vấn, phản biện chính xác giúp Hiệu trưởng chỉ đạo hiệu quả hơn, sâu sát hơn, hoặc kịp thời điều chỉnh các quyết định đã ban hành chỉ đạo hoạt động dạy và học cho phù hợp với điều kiện thực tế và các qui định trong việc thực hiện CT, nội dung, PPDH bộ môn, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục khác, thời gian tiến hành phù hợp với mục tiêu đề ra…như: tổ chức hoạt động chuyên đề ở TCM; các hoạt động giáo dục ngoại khóa; các câu lạc bộ tiếng Anh, Văn, Toán…Bên cạnh đó, TTCM còn phải thực hiện đúng, đủ các yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
Xây dựng phương án và trực tiếp thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV trong tổ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của TCM nói riêng và chất lượng giảng dạy của nhà trường nói chung. Tổ trưởng CM đề nghị chính xác người cần được bồi dưỡng thành GV giỏi, GV yếu  cần được kèm cặp, cụ thể:
+ Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, chi tiết, có nghĩa là phải trả lời được các câu hỏi: Ai tham gia? Ai phụ trách? Nội dung bồi dưỡng/ kèm cặp? Thời gian – thời điểm? Biện pháp thực hiện? Dự báo kết quả?
+ Đề xuất nhân sự để xây dựng cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, sắp xếp công việc của TCM đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa trong các hoạt động của nhà trường.
+ Trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị lãnh đạo giải quyết những “vướng mắc” kịp thời như: mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động dạy học; hoặc điều chỉnh kế hoạch phân công khi cần thiết.
Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác phân công giáo viên
    Những nội dung tham mưu
- Cung cấp cho Hiệu trưởng đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục HS , tinh thần thái độ công tác, khả năng phát triển của từng thành viên trong TCM.
- Nhận xét, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện, rõ ràng, cụ thể của cá nhân về điểm mạnh, điểm yếu, hoàn cảnh của bản thân và gia đình GV có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến công tác của GV.
- Đề xuất những phương án cụ thể, khả thi trong sử dụng đội ngũ GV, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục.
   Biện pháp tham mưu
- Tổ trưởng CM căn cứ vào hồ sơ quản lý của TCM, kết quả quá trình công tác của GV, những bài học kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị, đề xuất với Hiệu trưởng về việc phân công GV. Để công tác tham mưu hiệu quả, TTCM cần nắm một số nguyên tắc sau:
Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của nhà trường và quyền lợi học tập của HS để đề xuất phương án phân công GV. Kết hợp việc giảng dạy và các công tác kiêm nhiệm khác, tình hình cụ thể của nhà trường mỗi năm học, những đặc điểm yêu cầu riêng cho từng loại lớp học, từng loại đối tượng HS để lựa chọn phương án phân công GV phù hợp nhất.
+ Căn cứ vào Phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần hợp tác, sức khỏe của GV (môn chính được đào tạo, khả năng giảng dạy đạt hiệu quả cao đối với khối lớp hay nhóm HS theo sức học cố định, khả năng hợp tác với đồng nghiệp…) để phân công phù hợp
Tham khảo tài liệu phân công và kết quả giảng dạy của GV ở các năm học trước, hoặc ở đơn vị cũ nếu GV mới chuyển về.
Lưu ý đến nguyện vọng, hoàn cảnh của GV. Đây là các yếu tố xem xét thêm nhằm tạo ra sự hợp lý, hợp tình, tạo ra tâm lý thoải mái để GV an tâm cống hiến tốt nhất.
Xem xét nguyện vọng chính đáng của HS và cha mẹ HS.
- Tổ trưởng CM tham mưu đề xuất cho Hiệu trưởng bằng lý lẽ với sự phân tích sâu sắc dựa trên tư duy nhạy bén và hiểu biết am tường của mình để đưa ra những nhận xét, đánh giá thật chính xác, khách quan, công bằng về mỗi GV trong tổ hoặc trong trường, về điều kiện hoàn cảnh của nhà trường ở mỗi thời điểm khó khăn, thuận lợi khác nhau; khi cần thiết phải đưa ra được những minh chứng thật xác đáng để thuyết phục được Hiệu trưởng về phương án phân công. Trong trường hợp cả hai phía chưa đi đến thống nhất, có thể “bảo lưu” ý kiến của mình nhưng vẫn phải chấp hành ý kiến của cấp trên.
Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TTCM, trên cơ sở nghiên cứu cẩn thận, đầy đủ các nguồn thông tin cơ bản trên kết hợp với kinh nghiệm của bản thân qua thực tiễn công tác, TTCM nhận xét, đánh giá chính xác, khách quan về từng GV trong tổ để có cơ sở phân công hợp lý.
5.3. Quan hệ của tổ trưởng chuyên môn với các tổ trưởng chuyên môn khác
Là mối quan hệ ngang hàng, phối hợp, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác. Được thể hiện qua các hoạt động:
- Phối hợp với các TTCM khác trong tổ chức các sinh hoạt chuyên môn chuyên đề có tính chất chung như: đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học, phương pháp phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS có khó khăn....
5.4. Quan hệ Tổ trưởng chuyên môn với giáo viên chủ nhiệm
Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của GV – thành viên TCM về mọi mặt, không chỉ chú trọng tới chuyên môn giảng dạy của người GV đó mà coi nhẹ công tác chủ nhiệm, quản lý lớp HS của người GV. Từ những hoạt động như: tổ chức lớp, quản lý sĩ số, tổ chức phong trào hoạt động trong và ngoài giờ học của HS, giúp đỡ hoạt động của chi đoàn, chi đội, liên hệ với gia đình HS,…đều là công việc của GV chủ nhiệm. Những việc này đóng góp phần quan trọng tới kết quả học tập của HS và chất lượng giáo dục chung của nhà trường. Tổ chuyên môn khi chú trọng những công việc này của GV chủ nhiệm trong tổ không còn thuần túy là giải quyết vấn đề chuyên môn nữa mà đã giúp cho tổ chủ nhiệm hoàn thành kế hoạch của mình. Mặt khác, khi GV trong Tổ chủ nhiệm với nội dung chính là quản lý lớp HS ở tất cả các hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng học tập. Điều đó giúp TCM hoàn thành cơ bản, dễ dàng nhiệm vụ chủ yếu của tổ. Chính vì vậy, giữa TTCM và GV chủ nhiệm cần thiết phải hình thành mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau.
Tổ trưởng CM phối hợp với GV chủ nhiệm thông qua các hoạt động:
+ Yêu cầu GV nắm chắc đối tượng học sinh của lớp mình giảng dạy: HS nghèo có nguy cơ bỏ học, HS chậm tiến bộ, HS có hoàn cảnh đặc biệt, số lần bỏ tiết học, số lần không thuộc bài, kết quả xếp loại để cung cấp cho GV chủ nhiệm có biện pháp hỗ trợ, giáo dục các em, hoặc thông tin kịp thời cho gia đình. Hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, khả năng của các bậc cha mẹ HS làm tiền đề cho các việc giáo dục HS như: phát hiện nguyên nhân HS học kém, vi phạm kỷ luật có thể do gia đình kinh tế khó khăn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, hay cha mẹ HS có vấn đề. Tổ trưởng CM phối hợp với GV chủ nhiệm trong việc nhận xét, đánh giá, xếp loại HS thể hiện qua sự thống nhất nội dung, biện pháp quản lý, giáo dục HS giữa giáo viên bộ môn và GV chủ nhiệm. Trên cơ sở phối hợp này sẽ giúp GV chủ nhiệm có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn để đánh giá HS thật chính xác, công bằng.
+ Phát hiện, phát huy  những nhân tố tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm cao có ảnh hưởng tốt đến tập thể lớp. Ngược lại, giải quyết kịp thời, đúng đắn những mối quan hệ, những mâu thuẫn của HS, của GV với HS trong quá trình dạy học, giáo dục.
+ Thống nhất nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện các nội dung của hoạt động giáo dục của từng lớp ở từng thời điểm, tránh chồng chéo, cản trở, gây tâm lý căng thẳng không cần thiết đối với HS hoặc ảnh hưởng đến các hoạt động chuyên môn của GV trong tổ
+ Phổ biến những biện pháp giáo dục tiến bộ, có tính sư phạm cao, những kinh nghiệm, bài học sư phạm rút ra từ thực tiễn sinh động của hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu của nhà trường hiện nay.
 - Tổ trưởng CM và GV chủ nhiệm thống nhất nội dung, biện pháp đề xuất với Hiệu trưởng về những quyết định quản lý giáo dục HS
+ Yêu cầu GV của tổ cung cấp cho GV chủ nhiệm các thông tin của HS lớp họ chủ nhiệm về tình hình học tập môn học để GV chủ nhiệm trao đổi, phối hợp với gia đình HS trong giáo dục, giúp đỡ các em.
+ TTCM phối hợp với GV chủ nhiệm trong việc thu thập các ý kiến phản ánh từ gia đình HS về các hoạt động dạy học giáo dục liên quan đến GV của tổ để có biện pháp trao đổi, thống nhất các yêu cầu đối với GV do mình phụ trách. Tổ trưởng CM phối hợp GV chủ nhiệm thống nhất ý kiến xây dựng nhà trường góp ý cho Hiệu trưởng để định hướng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS của trường, lớp; thực hiện các biện pháp phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS theo phương hướng và kế hoạch chung của trường.
+ Qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục HS, phối hợp với cha mẹ HS và với GV chủ nhiệm, từ đó đề xuất với Hiệu trưởng để có những biện pháp quản lý, tuyên dương khen thưởng những nhân tố nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở, khắc phục những trường hợp GV có thái độ hời hợt, thiếu trách nhiệm với HS hoặc có những biểu hiện tiêu cực trong quan hệ với gia đình HS…để Hiệu trưởng có những quyết định quản lý chính xác, kịp thời nhằm giáo dục HS đạt hiệu quả.
-  Tổ trưởng chuyên môn và GV chủ nhiệm thống nhất phối hợp giáo dục học sinh chậm tiến bộ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
 Để giáo dục thành công HS chậm tiến bộ, HS có hoàn cảnh đặc biệt là điều không hề đơn giản, và không một cá nhân nào có thể thành công nếu không biết tập hợp được sức mạnh của tập thể sư phạm nhà trường. Điều này cũng đòi hỏi tập thể sư phạm đó phải có sự đoàn kết, thống nhất giữa nhận thức và hành động. Lựa chọn nội dung, biện pháp để giáo dục đối tượng HS này không những đòi hỏi những GV chỉ có trình độ chuyên môn cao, năng lực giảng dạy giỏi mà còn phải thật sự chân thành, cởi mở, giàu lòng vị tha, độ lượng, đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực mới có khả năng “cảm hóa” được những đối tượng HS này. Công việc này chỉ có thể thành công khi TTCM thực sự là “chiếc cầu” nối liền, gắn kết được trí tuệ, tình cảm, lòng yêu nghề, yêu người của mỗi cá nhân trong tập thể mình phụ trách.
+ TTCM đề nghị GV chủ nhiệm cung cấp thông tin cụ thể về các HS có khó khăn trong học tập và rèn luyện của lớp mình để phối hợp và phân công GV trong tổ hỗ trợ kèm cặp, giáo dục các em thông qua việc tổ chức các lớp học phụ đạo HS học yếu. Khai thác mối quan hệ  tích cực giữa GV của tổ với HS và gia đình HS, sử dụng uy tín của GV với học sinh để phân công GV hỗ trợ các em
Phối hợp với cán bộ Doàn, Đội trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt
Nội dung chính của sự phối hợp này là phát huy vai trò của Đoàn, Đội trong trường trung học để phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ…qua đó giáo dục ý thức học tập chủ động, phương pháp học tập tích cực, thói quen tự học; khuyến khích phát huy tư duy sáng tạo, tìm hiểu khoa học, thực hành, phát triển kĩ năng sống cho HS, làm cho HS tích cực học tập rèn luyện, đạt được các kiến thức sâu sắc và vững chắc; Cùng với Đoàn, Đội giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tính tổ chức, tính nguyên tắc, tinh thần phê bình và tự phê bình, hình thành nên những phong cách hoạt động có xu hướng xã hội; giáo dục kỷ luật HS, giữ gìn nền nếp, kỷ cương và trật tự trong học tập, sinh hoạt; đấu tranh chống tiêu cực trong lớp, trong trường; nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra, thi cử.
  Phối hợp thực hiện các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao trong học sinh
Hoạt động Đoàn, Đội trong trường học có ảnh hưởng đến mọi mặt giáo dục trong nhà trường. TTCM phối hợp với cán bộ Đoàn, Đội để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, động viên các GV trẻ trong tổ tham gia hoat động; Phân công GV thể dục và những GV có năng khiếu hỗ trợ tổ chức Đoàn, Đội thực hiện các hoạt động này về mặt chuyên môn.
Cùng tổ chức Đoàn, Đội xây dựng môi trường nhà trường “Xanh –Sạch – Đẹp, không có ma túy”, vv..., rèn luyện chính trị - tư tưởng, đạo đức cho HS qua định hướng giá trị, tạo dư luận lành mạnh,…; giáo dục tính tích cực xã hội, các phẩm chất của con người mới đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Thư viện điện tử

Thời khóa biểu

trao đổi nội bộ
Trường THPT Lý Thường Kiệt
Bộ giáo dục
Sở GD & DT
PGD

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 136

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1397548

https://linkvaobong88ag.com/, vtv6hd trực tiếp bóng đá, https://ieuro2020.com, https://vietlott.mobi/vietlottkeno
https://linkvaobong88ag.com, https://nhacailucky88.com, OXBET,https://linkvaolode88.com, keo nha cai, Truyện Đam mỹ