phòng khám đa khoa âu mỹ việt phòng khám đa khoa âu mỹ việt sùi mào gà ở miệng http://bmbsteel.com.vn/vi/ket-cau-thep/ http://chiasekynangsong.com/

Tiêu điểm

Video

video múa hát tập thể 2016 của hội đồng đội tỉnh Quảng Nam

Liên kế web

Trang nhất » Hoạt động nhà trường » Công Đoàn

Hoạt động chủ yếu của công đoàn ở cơ sở

Thứ ba - 15/09/2015 15:27
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG ĐOÀN Ở CƠ SỞ
Nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở là thực hiện tốt các chức năng công đoàn: chú trọng các nội dung biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người lao động; vận động công nhân viên chức, lao động tích cực thi đua sản xuất nâng cao thu nhập cho bản thân và góp phần tích cực phát triển kinh tế đất nước.

I - CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
1. Vị trí, tầm quan trọng của việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích người lao động
Lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức lao động bao gồm lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần. Lợi ích vật chất đối với công nhân viên chức, lao động hiện nay là bảo đảm việc làm ổn định, phù hợp với năng lực, trình độ, sức khỏe, thời gian lao động hợp lý, có thu nhập tương xứng với kết quả lao động và bảo đảm đời sống của bản thân: gia đình, cải thiện điều kiện lao động. Lợi ích tinh thần là mọi người được đối xử bình đẳng, được tạo điều kiện, cơ hội như nhau trong lao động, học tập và công tác; được quan tâm đến đời sống văn hóa.
Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động, đến sự phát triển sản xuất của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung. Vì vậy, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động là nhiệm vụ quan trọng của công đoàn cơ sở.
2. Nội dung hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích người lao động của công đoàn cơ sở
Để hoạt động công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức, lao động, công đoàn cơ sở cần tập trung vào những hoạt động sau:
- Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động.
Trong quá trình sản xuất ở doanh nghiệp hình thành nên quan hệ lao động dựa vào pháp luật lao động. Đó là mối quan hệ lao động mang tính chất chung nhất của những người lao động và những người sử dụng lao động, ở mọi loại hình doanh nghiệp, mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế. Còn khi tập thể lao động và người sử dụng lao động đã ký Thỏa ước lao động tập thể thì quan hệ đó đã mang những nét cụ thể dựa trên những đặc điểm của doanh nghiệp, như trình độ công nghệ, ngành nghề, địa bàn sản xuất kinh doanh, khả năng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực của người lao động.
- Công đoàn cơ sở đại diện cho công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể: tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể và đại diện cho công nhân, viên chức, lao động thương 1ượng với người sử dụng lao động.
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động (hoặc đại diện người sử dụng lao động) về điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.
Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý chủ yếu trong doanh nghiệp để từ đó hình thành nên mối quan hệ lao động có tính tập thể, giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của cả tập thể người lao động và người sử dụng lao động, trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quan hệ lao động.
Thông qua Thỏa ước lao động tập thể, quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, viên chức, lao động được bảo đảm như quy định của pháp luật, được áp dụng vào điều kiện thực tế tại doanh nghiệp và có thể còn được hưởng nhiều quyền lợi cao hơn các quy định của pháp luật.
Thỏa ước lao động tập thể tạo ra mối quan hệ hài hòa hơn giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thông qua việc thương lượng, ký kết những nội dung của Thỏa ước lao động tập thể người lao động và người sử dụng lao động hiểu nhau hơn. Vì vậy, hạn chế được những mâu thuẫn, bất đồng không cần thiết, tạo điều kiện để người lao động và người sử dụng lao động gắn bó với nhau hơn trong quan hệ lao động.
Thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể sẽ tạo ra sự ổn định, hài hòa trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp, tạo cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Người sử dụng lao động cũng chính vì thế mà có nhiều thời gian dành cho việc nghiên cứu thị trường đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp...
Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở, là công cụ có tính pháp lý, là căn cứ để người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động, đồng thời là cơ sở, là căn cứ để giải quyết các tranh chấp lao động về lợi ích. Thông qua theo dõi, quản lý việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế, Nhà nước có những tài liệu thực tiễn phong phú cần thiết để điều chỉnh các chế độ chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
- Công đoàn cơ sở thay mặt công nhân, viên chức, lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp.
Tổ chức công đoàn đại diện tập thể công nhân, viên chức, lao động xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này, công đoàn cơ sở sâu sát công nhân lao động hơn, hiểu rõ hơn hoạt động của doanh nghiệp và các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân viên chức, lao động. Công đoàn đại diện, mang tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động đến người sử dụng lao động, củng cố vị trí, tăng cường vai trò của công đoàn trong đơn vị. Thông qua việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, công đoàn mang lại quyền và lợi ích cho công nhân, viên chức, lao động như quy định của pháp luật. Vì vậy, được người lao động tin tưởng, tạo ra sức thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn.
- Sau khi Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết, công đoàn vận động, tổ chức công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện những quy định trong Thỏa ước lao động tập thể do các bên ký kết. Công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện pháp lệnh bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, chính sách bảo hiểm xã hội, y tế và các biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp…
- Tổ chức giúp đỡ công nhân, viên chức, lao động phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động chăm lo đến đời sống công nhân, lao động của tổ chức công đoàn cơ sơ còn là tổ chức giúp đỡ công nhân lao động phát triển kinh tế gia đình, làm giàu hợp pháp theo những điều kiện cụ thể của mỗi người. Công đoàn tín chấp giúp công nhân, viên chức, lao động vay được vốn từ ngân hàng để có vốn tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho gia đình.

II - CÔNC ĐOÀN THAM GIA QUẢN LÝ
1. Vai trò của công đoàn tham gia quản lý doanh nghiệp
Tham gia quản lý doanh nghiệp là một trong những chức năng của công đoàn. Thực chất của tham gia quản lý doanh nghiệp là nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, bảo vệ lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể của người lao động.
Tùy theo điều kiện hoạt động của công đoàn cơ sở, việc thực hiện chức năng này có nội dung khác nhau chia làm ba nhóm là: công đoàn cơ sở trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp nhà nước; công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tuy nhiên, dù ở đơn vị nào công đoàn cũng có chức năng tham gia quản lý dưới các hình thức phù hợp, được quy định bởi pháp luật, thể hiện quyền làm chủ của người lao động.
2. Nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc tham gia quản lý
Nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc tham gia quản lý bao gồm:
- Tổ chức Đại hội công nhân viên chức, hoặc Hội nghị cán bộ công chức theo quy định của pháp luật và hướng dẫn liên tịch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động.
- Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân, viên chức, lao động.
Tổ chức thi đua trong điều kiện hiện nay thực chất là khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu lao động sản xuất của giai cấp công nhân Việt Nam. Qua phong trào thi đua mà rèn luyện công nhân, viên chức, lao động trở thành những người lao động giỏi, có tác phong công nghiệp, có đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động gồm nhiều nội dung, như: cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ, lề lối công tác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và các sáng chế, đổi mới thiết bị, phương pháp sản xuất hiện đại nhằm từng bước tạo ra sự biến đổi về chất của lực lượng sản xuất, đem lại hiệu qủa to lớn cho đơn vị mình và cho toàn bộ xã hội…
- Công đoàn có trách nhiệm tham gia với chuyên môn và các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị phối hợp tổ chức, chỉ đạo mọi hoạt động phát huy sáng kiến, sáng chế; công đoàn tham gia xét duyệt, công nhận sang kiến, sáng chế ở cơ sở, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Công đoàn vận động công nhân, viên chức, lao động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng tốt, có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất.
Để đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, công đoàn cơ sở cần xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi hàng năm, tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, lao động đăng ký thi đua. Công đoàn tham gia xét duyệt công nhận danh hiệu lao động giỏi, tổng kết kinh nghiệm tổ chức phong trào.
- Công đoàn động viên công nhân, viên chức, lao động thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa, phong trào thi đua người tốt, việc tốt trong cơ quan doanh nghiệp…
Những phong trào này khi đã được công nhân, lao động ủng hộ, tham gia tích cực sẽ không chỉ củng cố phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong giai cấp công nhân mà còn tạo động lực để hoàn thành nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
- Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.
Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động là nhiệm vụ quan trọng của công đoàn. Công đoàn tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo các văn bản, pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan thực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; chủ động đề xuất những kiến nghị, các dự án luật ra trước cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật; tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng luật, pháp lệnh liên quan đến quyền nghĩa vụ và lợi ích của mình.
- Tham gia với các cấp quản lý nhà nước xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công nhân, viên chức lao động, đặc biệt là các vấn đề về tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, nghỉ ngơi dưỡng sức. . .
Với tư cách đại diện cho người lao động, công đoàn có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước xử lý các hành động vi phạm quyền, lợi ích của công nhân, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật.
- Công đoàn tham gia triển khai thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, về thi hành chế độ bảo hiểm xã hội, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, viên chức, lao động, cho môi trường sinh thái.
Trong một số lĩnh vực, công đoàn có quyền được thỏa thuận với các cấp quản lý trước khi thủ trưởng các cấp quản lý ban hành các quyết định văn bản
- Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban Kiểm tra công đoàn.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của công đoàn cơ sở là tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, viên chức, lao động. Đậy là một nội dung của chức năng tham gia quản lý của Công đoàn Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Các cấp công đoàn tham gia với cơ quan thanh tra nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật như: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động; kiểm tra việc tuyển dụng và cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Công đoàn giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người lao động.
Trong các doanh nghiệp, công đoàn cử cán bộ tham gia các hội đồng cơ sở với tư cách đại diện cho tập thể công nhân, viên chức, lao động giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức, lao động; tổ chức cho công nhân, lao động tham gia xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế trong cơ quan, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và các nội quy, quy chế trong cơ quan, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và các nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp; tham gia các hoạt động xã hội và thực hiện tốt công các kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của nữ công nhân, viên chức, lao động.
 
III - CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM CHỦ CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG
1. Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục
Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức lao động là một trong những chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, là điều kiện xã hội để công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và tham gia quản lý trong doanh nghiệp.
Công tác tuyên truyền, giáo dục có tác động rất lớn đến nâng cao nhận thức các mặt cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.
Trong điều kiện phát trển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, công tác tuyên truyền giáo dục đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các công đoàn cơ sở hoạt động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy vậy, nhiều tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho công nhân viên chức, lao động. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động bằng nhiều hình thức linh hoạt.
2. Nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục 
Nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục ở cơ sở gồm:
- Tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, luật pháp có liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân viên chức, lao động.
Tuyên truyền phổ biến để công nhân, viên chức, lao động nắm được những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm trong phòng chống các tệ nạn xã hội; chú trọng đề xuất với giám đốc, hội đồng quản trị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, ngoại ngữ cho công nhân, viên chức, lao động; quan tâm đến các hoạt động vui chơi, giải trí, như tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch… làm cho đời sống tinh thần của công nhân, viên chức, lao động thêm phong phú.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đời sống văn hóa ở cơ sở.
Đời sống văn hóa cơ sở là nền tảng của văn hóa xã hội trực tiếp hình thành từ mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng và xã hội. Văn hóa cơ sở là môi trường xã hội gần gũi, trực tiếp hình thành nhân cách con người. Đời sống văn hóa ở cơ sở phong phú, lành mạnh, giàu giá trị nhân văn, nhân đạo là điều kiện để xuất hiện nhiều ''người tốt, việc tốt", phát huy quyền làm chủ và sự tham gia của mỗi thành viên trong hoạt động của doanh nghiệp.
Quan tâm đến xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh trên chính địa bàn của mình đang hoạt động, công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp chăm lo đến đời sống văn hóa cho công nhân, viên chức và lao động. Để làm tốt công tác này, trong điều kiện hiện nay, công đoàn cơ sở cần chú ý những nội dung sau đây:
Thứ nhất, phát huy tinh thần yêu nước, đức tính cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập và công tác trong công nhân, viên chức, lao động, xây dựng ý thức tập thể, ý thức công dân và lối sống lành mạnh, quyết tâm phấn đấu cho hạnh phúc tương lai của mình và toàn xa hội.
Việc xây dựng con người mới là một nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi công đoàn đi sâu, đi sát quần chúng, hiểu quần chúng, biết kết hợp nhiều biện pháp, nhiều hình thức hoạt động tính cực tác động vào đời sống của mỗi thành viên và cả tập thể, vừa xây dựng bồi đắp những giá trị tốt đẹp cao cả, vừa đấu tranh khắc phục cái cũ, cái lạc hậu, tiêu cực, thấp hèn trong một bộ phận nhỏ công nhân, viên chức và lao động, từng bước nâng cao chất lượng người lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thứ hai, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh. Môi trường văn hóa là tổng hợp những giá trị, các quan hệ văn hóa, các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của con người. Môi trường văn hóa ở cơ sở các khu dân cư hợp thành môi trường văn hóa chung. Vì vậy, công đoàn cơ sở phối hợp với các địa phương (làng, xã phường, khu tập thể, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. đơn vị quân đội. .) xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; quan hệ ứng xử có văn hóa, có đạo lý, tinh thần dân chủ, bình đẳng, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Từ đó, hình thành nên đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động.
Thứ ba, Công đoàn tham gia với đơn vị, doanh nghiệp xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động văn hóa cơ sở.
Khi văn hóa đã trở thành nguồn lực cho sự phát triển và nhu cầu trí thức hóa công nhân ngày một tăng thì đầu tư cho các hoạt động văn hóa ở cơ sở để nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động cũng là góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Vì vậy, công đoàn cơ sở sử dụng có hiệu quả những năng lực sẵn có của đơn vị cho hoạt động văn hóa, đồng thời mua sắm các loại sách, báo, trang thiết bị để khuyến khích và nâng cao chất lượng của hoạt động văn hóa.
Thứ tư, Công đoàn tổ chức cho đông đảo công nhân, viên chức và lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao.
Trong hoạt động của mình, công đoàn cơ sở vận động, tổ chức thu hút đông đảo quần chúng tham gia hoạt động văn hóa, tạo nên phong trào văn hóa quần chúng sâu rộng, lành mạnh tại các doanh nghiệp, đơn vị, khu trọ, nơi ở của công nhân.
Công đoàn cần lựa chọn các loại hình phù hợp với trình độ, khả năng của công nhân, lao động, phù hợp với điều kiện sản xuất, công tác của cơ sở để tổ chức cho công nhân, lao động sinh hoạt văn hóa, như thi tìm hiểu về địa phương, ngành, về tổ chức Công đoàn và lịch sử cách mạng Việt Nam: thi sáng tác (văn học, âm nhạc, nghệ thuật…) với chủ đề ca ngợi, biểu dương những cá nhân, tập thể tích cực, đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực ở cơ sở; tổ chức các buổi giao lưu gặp mặt giữa các cá nhân, tập thể có thành tích nhân dịp các ngày lễ; tổ chức thi đấu thể thao, hội diễn nghệ thuật quần chúng.
Mỗi hình thức hoạt động văn hóa đòi hỏi phải có mục đích, yêu cầu, kế hoạch và quy định chặt chẽ về nội dung, hình thức và lực lượng tham gia.
Thông qua phong trào văn hóa quần chúng ở cơ sở, khơi dậy những năng lực sáng tạo, tinh thần của công nhân viên chức và lao động, chống những ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường đẩy lùi tệ nạn xã hội, để mỗi gia đình, mỗi cơ sở và khu trọ, khu ký túc xá công nhân đều có một môi trường văn hóa giàu tính nhân văn và tính giáo dục.
 
IV - CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN Ở CƠ SỞ VỮNG MẠNH
1. Vai trò của công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Việc xây dựng công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đã được Bộ luật lao động khẳng định. Công tác phát triển đoàn viên có vai trò quan trọng quyết định đến sức sống của công đoàn cơ sở. Do vậy, các cấp công đoàn đều phải quan tâm, cố gắng để thành lập nhiều công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
Trong điều kiện cơ chế kinh tế và trình độ quản lý hiện nay, việc phát triển tổ chức công đoàn cơ sở còn chậm. Nhiều nơi chưa thành lập được tổ chức công đoàn theo quy định. Có nơi đã thành lập công đoàn cơ sở nhưng còn là hình thức chưa thu hút được nhiều công nhân, viên chức và lao động vào công đoàn, cán bộ công đoàn còn lúng túng về nội dung, phương pháp hoạt động. Trong bối cảnh đó việc đổi mới xây dựng công đoàn cơ sở phát triển đoàn viên, kiện toàn tổ chức công đoàn xây dựng công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh là yêu cầu khách quan.
- Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, vấn đề bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cán bộ công đoàn ở cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, vì cán bộ công đoàn đóng vai trò then chốt, có tính chất quyết định đến kết quả hoạt động công đoàn. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở là trực tiếp giúp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
2. Nội dung của công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Để đẩy mạnh công tác phát trển đoàn viên ở cơ sở, công đoàn cơ sở cần tập trung vào một số nội dung hoạt động cơ bản sau:
- Tuyên truyền, giáo dục về công đoàn, quyền, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn, các lợi ích khi công nhân, viên chức, lao động gia nhập tổ chức công đoàn, làm cho công nhân, viên chức, lao động tự giác gia nhập công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn.
- Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng hoạt động của công đoàn cơ sở vào đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động qua đó thu hút công nhân, viên chức, lao động gia nhập công đoàn.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương hình. kế hoạch công tác có hiệu quả.
Chương trình, kế hoạch công tác là dự kiến những nội dung hoạt động quan trọng của công đoàn cơ sở trong từng thời gian cụ thể. Chương trình, kế hoạch công tác được xây dựng khoa học, phù hợp với thực tiễn, đáp ừng được yêu cầu, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động sẽ là cơ sở để tổ chức chỉ đạo hoạt động công đoàn có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công đoàn.
Để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khoa học, sát với thực tế ở doanh nghiệp, công đoàn cơ sở cần nghiên cứu, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình chỉ thị hướng dẫn của công đoàn cấp trên và tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị, doanh nghiệp.
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh theo các tiêu chuẩn trong Thông tri số 01/TTR-TLĐ ngày 27-10-2006 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh gồm các điểm cụ thể sau:
Một là, tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh trong các doanh nghiệp tư nhân công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
- Tiêu chuẩn l: Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.
- Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, công nhân, lao động tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn.
Hai là, tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội.
- Tiêu chuẩn l: Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị.
-Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia các hoạt động công đoàn.
Ba là, tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh trong các đơn vị sự nghiệp:
- Tiêu chuẩn l: Công đoàn cơ sở đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động tham gia quản lý đơn vị.
- Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia các hoạt động công đoàn.
Bốn là, tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh trong các hợp tác xã công nghiệp, tiểu công nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải:
- Tiêu chuẩn l: Công đoàn cơ sở đại điện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xã viên và người lao động.
- Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên tham gia các hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn.
3. Nội dung, hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán hộ công đoàn ở cơ sở
Đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở hiện nay có vai trò quan trọng, có tính quyết định đến phong trào công đoàn ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở hiện nay rất nhiệt tình, hăng hái trong hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, không ít cán bộ công đoàn chưa hội đủ các tiêu chuẩn cán bộ, một số cán bộ còn lúng túng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao. Bởi vậy, thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ nghiệp vụ hoạt động của cán bộ công đoàn từ cấp tổ công đoàn đến ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở là công việc không thể thiếu trong nội dung hoạt động công đoàn ở cơ sở.
Trong công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở cần phổ biến những nội dung và vận dụng các hình thức cơ bản sau:
Về nội dung:
Phổ biến đường lối của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, giới thiệu những chính sách, pháp luật mới có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và tổ chức, hoạt động công đoàn; giới thiệu những vấn đề về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
Về hình thức:
Một là, tiến hành sơ kết, tổng kết các hoạt động của công đoàn cơ sở, rút ra những bài học, kinh nghiệm tốt để phổ biến cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở học tập, vận dụng, khắc phục những yếu kém, tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn.
Hai là, mở lớp bồi dưỡng ngắn ngày, có thể từ một buổi đến vài ngày, mời các chuyên gia có kinh nghiệm để truyền đạt, trao đổi.
Ba là, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công đoàn, về các chế độ, chính sách, pháp luật, về khả năng ứng xử và kiến thức kinh tế, tâm lý xã hội thường kỳ hoặc nhân các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, của ngành hoặc cơ quan, đơn vị…
- Một số yêu cầu cụ thể:
Để công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở có hiệu quả, cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:
Một là, cần xuất phát từ tình hình cụ thể của cơ sở, từ nhu cầu thực tế của cán bộ công đoàn để lựa chọn nội dung, hình thức bỗi dưỡng, lựa chọn giáo viên cho phù hợp.
Hai là, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở hoạt động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác nhau, do đó, yêu cầu bồi dưỡng đối với cán bộ công đoàn ở cơ sở cũng khác nhau. Căn cứ tính chất, đặc điểm, yêu cầu bồi dưỡng đối với cán bộ công đoàn ở cơ sở để xác định nội dung bồi dưỡng cho phù hợp.
Ba là, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở đạt tiêu chuẩn chủ yếu sau đây:
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác công đoàn.
Yêu cầu tiêu chuẩn này đòi hỏi người cán bộ công đoàn cơ sở phải là người có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, khả năng và nhiệt tình tham gia công tác công đoàn; có kiến thức am hiểu và nắm vững tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, nắm vững pháp luật, trước tiên là các quy định pháp luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức, lao động và công đoàn, cán bộ công đoàn; có trách nhiệm cao với công việc.
+ Yêu cầu tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn
Hiểu biết và có khả năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động công đoàn; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sản xuất công tác ở đơn vị; có khả năng tự học để không ngừng nâng cao trình độ.
+ Yêu cầu tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và lối sống.
Cán bộ công đoàn cơ sở cần có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, năng động, sáng tạo tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
Cán bộ công đoàn ở cơ sở phải là người ham học hỏi, nhạy cảm, điềm đạm, có tác phong sâu sát, gần gũi quần chúng, có khả năng giao tiếp và quan hệ rộng rãi, có trách nhiệm với công việc, quan tâm đến đồng nghiệp, tập thể.
+ Yêu cầu về kỹ năng và nghiệp vụ công tác công đoàn.
Cán bộ công đoàn ở cơ sở phải có khả năng và phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tập hợp đoàn viên và người lao động; có kỹ năng thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và tập thể người lao động.
Các tiêu chuẩn trên đối với cán bộ công đoàn ở cơ sở có quan hệ hữu cơ, hỗ trợ và bổ sung cho nhau nếu thiếu một trong các yêu cầu tiêu chuẩn trên, người cán bộ công đoàn sẽ gặp khó khăn trong công tác. Do vậy, xác định rõ tiêu chuẩn cán bộ công đoàn là vấn đề quan trọng, là điểm xuất phát để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn. Đồng thời đây là cơ sở để quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn.
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Thư viện điện tử

Thời khóa biểu

trao đổi nội bộ
Trường THPT Lý Thường Kiệt
Bộ giáo dục
Sở GD & DT
PGD

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 320

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1397732

https://linkvaobong88ag.com/, vtv6hd trực tiếp bóng đá, https://ieuro2020.com, https://vietlott.mobi/vietlottkeno
https://linkvaobong88ag.com, https://nhacailucky88.com, OXBET,https://linkvaolode88.com, keo nha cai, Truyện Đam mỹ