phòng khám đa khoa âu mỹ việt phòng khám đa khoa âu mỹ việt sùi mào gà ở miệng http://bmbsteel.com.vn/vi/ket-cau-thep/ http://chiasekynangsong.com/

Tiêu điểm

Video

video múa hát tập thể 2016 của hội đồng đội tỉnh Quảng Nam

Liên kế web

Trang nhất » Hoạt động nhà trường » Công Đoàn

PHÁT HUY VAI TRÒ GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM THÀNH TỈNH CÔNG NGHỆP VÀO NĂM 2020.

Thứ ba - 15/09/2015 10:12
Theo Hồ Chí Minh, những nhân tố chủ yếu đảm bảo cho giai cấp công nhân Việt Nam giữ vững, phát huy trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam là: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc tính mà các giai cấp, tầng lớp xã hội khác không thể có. Đó là tính cách mạng kiên quyết, triệt để, tính tập thể tổ chức và kỷ luật cao. Có lý luận cách mạng và khoa học là chủ nghĩa Mác - Lênin dẫn dắt, Hồ Chí Minh viết: “Tư tưởng của giai cấp công nhân là tư tưởng lãnh đạo”. Kế thừa kinh nghiệm và được sự giúp đỡ của phong trào vô sản quốc tế.  

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông quan đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH”. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 
Quan điểm của Đảng về chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân, người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân là một nhiệm vụ chiến lược. 
Để xây dựng giai cấp công nhân của tỉnh Quảng Nam ngày càng lớn mạnh, một trong những vấn đề hàng đầu là phải tập trung các nguồn lực cho đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt của công nhân, từng bước trí thức hóa công nhân; đầu tư cho đào tạo, nâng cao chất lượng lao động là hướng đầu tư chủ đạo và được coi là đầu tư hiệu quả nhất cho sự phát triển. Đây vừa là giải pháp cơ bản lâu dài, vừa là khâu then chốt, đột phá để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo lập kỹ năng, kiến thức tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo cho công nhân, biến tiềm năng lao động của công nhân trở thành “nguồn vốn - vốn con người, vốn nhân lực” một nguồn vốn quan trọng, quyết định mọi thành công của doanh nghiệp cũng như của tỉnh.


Công nhân công ty Giày Rieker Việt Nam vào ca làm việc

Cần tập trung mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề để trong thời gian ngắn, phát triển được đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế, từng bước đi vào kinh tế tri thức; quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên phạm vi toàn quốc, các vùng kinh tế trọng điểm và các địa phương tạo điều kiện để công tác đào tạo, dạy nghề phát triển tập trung, định hướng, đảm bảo cung ứng đủ công nhân kỹ thuật lành nghề tại chỗ cho các doanh nghiệp, nhất là ở các đô thị, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, khắc phục tình trạng mất cân đối cung - cầu công nhân kỹ thuật hiện nay, giảm sức ép di chuyển lao động tronh tỉnh. Quy hoạch và phát triển hệ thống thông tin, phân tích dự báo nhu cầu đào tạo, dạy nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là những ngành nghề mới xuất hiện trong phát triển kinh tế của tỉnh, những kỹ năng nghề mới cần được đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho công nhân khi áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới. Công tác đào tạo, đào tạo lại nghề cho công nhân, lao động được các cấp công đoàn tích cực phối hợp triển khai. Ba năm qua, đã có hàng nghìn công nhân, lao động được đào tạo nghề, góp phần nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Công đoàn tham gia với chính quyền cùng cấp, tập trung giải quyết ngày càng có hiệu quả, những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động như: nhà lưu trú cho công nhân, lao động ở những địa bàn, doanh nghiệp có đông người lao động, tiền lương, thu nhập của người lao động dần được tăng lên, phần nào bù đắp được mức sinh hoạt do giá cả tiêu dùng tăng cao và từng bước nâng cao đời sống của công nhân, lao động. Vấn đề nhà ở, nhà trẻ và các thiết chế văn hoá đối với công nhân, nhất là công nhân, lao động trong các khu, cụm công nghiệp, đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng chỉ đạo, triển khai, có doanh nghiệp đã bước đầu xây dựng kế hoạch để xây dựng nhà ở, nhà trẻ, nhà văn hoá công nhân. Công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, việc triển khai tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động được đông đảo các ngành, người sử dụng lao động và người lao động hưởng ứng. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công nhân, lao động, như chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, mà nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần vào việc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ, cùng toàn tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia dạy nghề, đồng thời cần tập trung cải cách hệ thống đào tạo nghề theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, đào tạo phải gắn với nhu cầu của sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động. Quan tâm lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo nghề, gắn đào tạo lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực hành, gắn đào tạo nghề với giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, về giai cấp công nhân và gắn đào tạo nghề với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Sớm có quy định đưa nội dung phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Doanh nghiệp vào nội dung, chương trình đào tạo nghề. UBND tỉnh tăng kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất cho công tác đào tạo nghề, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đảm bảo quản lý thống nhất và có chất lượng công tác đào tạo nghề, xúc tiến thành lập quỹ đào tạo công nhân của các ngành, địa phương, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đồng thời quy định chặt chẽ chính sách quản lý, sử dụng hợp lý nguồn quỹ trên để phát huy tốt vai trò của quỹ đào tạo công nhân, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.
Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giai cấp công nhân đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, cơ cấu hợp lý, theo hướng trí thức hóa giai cấp công nhân, có trình độ học vấn, vững vàng về lý thuyết và tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Chú trọng đào tạo trong đội ngũ công nhân những nhà kinh doanh có tài, có đức, các nhà quản lý giỏi và các cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, có khả năng tiếp cận với công nghệ và phương thức kinh doanh hiện đại trong nền kinh tế thị trường, hội nhập.
Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và hiện nay đang tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết XI của Đảng.

          Bước vào thời kỳ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay, vấn đề xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tỉnh Quảng Nam ngày càng lớn mạnh cũng phải được quan tâm sâu sắc, toàn diện, thiết thực và cụ thể hơn theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX tỉnh Đảng bộ Quảng Nam. Đây là trách nhiệm của Tỉnh ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh cùng sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, là yếu tố quan trọng thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng quê hương Quảng Nam sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Thư viện điện tử

Thời khóa biểu

trao đổi nội bộ
Trường THPT Lý Thường Kiệt
Bộ giáo dục
Sở GD & DT
PGD

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 534

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20811

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1311928

https://linkvaobong88ag.com/, vtv6hd trực tiếp bóng đá, https://ieuro2020.com, https://vietlott.mobi/vietlottkeno
https://fabet.vip/the-loai/soi-keo-bong-da-hom-nay-dmy, http://linkvaobong88ag.com, https://truoctrandau.com, công ty lắp máy chuyên dụng ,Nhan dinh bong da, https://linkvaolode88.com, Kubet
quầy pha chế trà sữa thiết kế quầy pha chế cafe bàn bếp inox công nghiệp hệ thống hút khói bếp công nghiệp